Privacystatement

Deze verklaring is van kracht met ingang van mei 2018.

Jouw privacy is belangrijk voor ons

Bij HOBIJ zijn we ons ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van jouw persoonsgegevens is, waarbij veiligheid en transparantie gewaarborgd wordt. We doen er alles aan om die persoonsgegevens op een verantwoordelijke manier te verwerken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit geldt voor alle landen waarin HOBIJ actief is.

Dit privacystatement beschrijft HOBIJ’s algemene privacy beleid met betrekking tot de door ons verzamelde, gebruikte en uitgewisselde persoonsgegevens over bezoekers en gebruikers van de website (1), sollicitanten, (potentiële) kandidaten, flexkrachten, interne personeelsleden HOBIJ (2), medewerkers van leveranciers, opdrachtgevers en overige zakelijke relaties, alsmede andere organisaties waarmee HOBIJ een zakelijke relatie heeft of overweegt. Het privacystatement geeft helder en duidelijk aan hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wie we zijn

Tezamen met de hierna genoemde groepsmaatschappijen vormen wij HOBIJ: 

 • HOBIJ Groep, KvK 16085170
 • HOBIJ Staffing B.V.,  KvK 17093022
 • HOBIJ Welcome Housing B.V.,  KvK 55310648
 • HOBIJ Support B.V., KvK 17273213

HOBIJ is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacystatement.

Het hoofkantoor van HOBIJ is gevestigd in Veghel (Nederland) op onderstaand adres:

HOBIJ
Hartplein 1
5462 EA Veghel 

Postbus 58
5460 AB Veghel

T: +31 (0)413 870 000
E: info@hobij.nl

Van wie verzamelen wij gegevens?

HOBIJ verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wij verzamelen persoonsgegevens van

 1. Bezoekers en gebruikers van de website

Over het algemeen kunnen onze websites – www.hobij.nlwww.hobij.plwww.hobij.ro en www.hobij.eu - bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven.

Zodra je de website van HOBIJ bezoekt, wordt niet-identificeerbare informatie verzameld gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe je onze website gebruikt, zoals datum en tijd van toegang, de bron vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website die je bezoekt en de pagina’s van de website die je hebt bezocht. Deze informatie helpt ons om de websites te verbeteren, voor jouw gebruiksgemak en om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

De informatie verwerken we:

 • met jouw toestemming (door het toestaan van cookies)
 • om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren

Om onze websites optimaal te laten werken, maakt HOBIJ gebruik van cookies en web statistieken (hiervoor gebruiken wij google analytics en Hotjar). Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Een cookie is een bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.

Zodra je gegevens aan ons verstrekt, door het invullen van een formulier, doen van een sollicitatie of inschrijving waarbij je een account aanmaakt, verwerken wij de gegevens die je aan ons verstrekt. Wij vragen jou om ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

Wij verzamelen persoonsgegevens van jou om;

 • te kunnen reageren op vragen, tips, feedback, sollicitaties of verzoeken indien je daarvoor een formulier hebt ingevuld of gegevens hebt achtergelaten;
 • informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten;
 • je te benaderen voor aanbiedingen, events en andere informatie die voor jou interessant kan zijn;
 • je e-mails te kunnen sturen zoals nieuwsbrieven of vacature-alerts, indien je je daarvoor hebt aangemeld (opt-in);
 • jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn.
 
 1. Sollicitanten, (potentiële) kandidaten, flexkrachten, interne personeelsleden HOBIJ en/of andere personen

We verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens uitsluitend voor de uitvoering van onze HR- en recruitment dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, werving & selectie,  persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, re-integratie, loopbaanbegeleiding, advies, planning en personeels- en salarisadministratie. Zonder deze gegevens kunnen we onze dienstverlening niet uitvoeren.

De informatie die wij verzamelen verwerken we:

 • om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden, die we met je zijn overeengekomen, goed uit te kunnen voeren;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • op grond van een gerechtvaardigd belang dat in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen;
 • in beperkte gevallen: met jouw toestemming, daar waar dit mogelijk is en je deze toestemming in vrijheid kan geven. (Indien je jonger bent dan 16 jaar hebben wij de toestemming nodig van je ouders of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt).
 • om (correct en duidelijk) met je te communiceren;
 • om je aanbiedingen te doen en/of informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter af te stemmen op jouw wensen en kwaliteiten;
 • om je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je je daarvoor hebt aangemeld (opt-in);
 • voor het verwerken van jouw feedback of klachten of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn;
 • om onze dienstverlening te verbeteren; indien we voor trainingsdoeleinden bijvoorbeeld gesprekken opnemen, zullen we je daar van tevoren over informeren;
 • om jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (enkel indien dit voor de functie echt relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven);
 • om inzicht te krijgen in bedrijven waar of via wie je mogelijk ingezet wordt of hoe we je kunnen ondersteunen of adviseren bij het zoeken naar werk;
 • om je voor te stellen bij onze opdrachtgevers, dit kan ook door middel van geluid- en/of beeldmateriaal, in geval van video’s of foto’s: uitsluitend indien je deze op vrijwillige basis aan ons hebt verstrekt, of hebt laten verstrekken; je zo goed mogelijk volgens jouw wensen en beschikbaarheid en de mogelijkheden bij onze opdrachtgever in te plannen;
 • om een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • voor het nakomen van onze re-integratieverplichtingen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde) doeleinden om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 • om de benodigde acties en administratie uit te voeren in geval wij eigenrisicodrager zijn;
 • voor het vastleggen van een opdracht bij de opdrachtgever in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • ten behoeve van bepaalde functiegegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.
 • voor het bevorderen van jouw persoonlijke – en loopbaanontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder door training, opleiding en testen;
 • voor management doeleinden waaronder; managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • voor kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • om aanspraak te kunnen maken op subsidies, premiekortingen, loonkostenvoordeel e.d.;
 • als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, pensioen, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.
 • voor marketingdoeleinden ingeval bij film of foto opnames; een toestemmingsformulier met persoonsgegevens waarbij wordt gewezen op het portretrecht en het gebruik van het beeldmateriaal maakt hier onderdeel van uit.

Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om onze dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen, kwaliteiten en/of beschikbaarheid of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen ten aanzien van de functie en/of vanuit opdrachtgevers. Wij vragen je ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

We kunnen ook (contact)gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen of kanalen (bijvoorbeeld Linkedin), enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk of onze dienstverlening. In dat geval zullen we je benaderen om je interesse te toetsen om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit privacystatement. Je bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn van jou op het internet. Check dit regelmatig en indien je niet wil dat informatie beschikbaar is voor derden, scherm dit dan goed af.

Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving;

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die jij zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van jou als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • pasfoto en/ of video (introductie) - op vrijwillige basis.

Een kopie van het ID-bewijs mag bij de werving en selectie worden opgeslagen en gecontroleerd om na te gaan of je mag werken in Nederland. Ga je binnen vier weken niet voor HOBIJ aan het werk, dan wordt het ID-bewijs verwijderd.

Gegevens omtrent jouw geslacht  vragen we om met je te communiceren, gegevens over leeftijd om je in onze systemen te kunnen identificeren en om te bepalen of wij bepaalde verplichtingen hebben (zoals met betrekking tot het loon en of we toestemming nodig hebben van ouders of voogd).

Op het moment dat je voor HOBIJ kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt;

 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning;
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;

Indien je via ons wordt in- en doorgeleend aan een opdrachtgever;

 • gegevens noodzakelijk in het kader van de beperking van de inlenersaansprakelijkheid (zoals NAW, geboortedatum, BSN, soort ID-bewijs, nummer en geldigheidsduur, indien aanwezig: verblijfsvergunning, A1-verklaring, tewerkstellingsvergunning).

In enkele gevallen legt HOBIJ ook bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, of indien dit anders toegelaten is krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld; genetische en biometrische gegevens, gezondheid, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag, etc. Voor deze vastlegging zal afzonderlijk uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd. Betrokkene heeft het recht om op elk moment de gegeven toestemming in te trekken. Vanaf dat moment zullen deze gegevens niet meer door HOBIJ worden verwerkt en worden verwijderd, tenzij er voor HOBIJ een wettelijke verplichting bestaat om deze gegevens te bewaren.

 1. Medewerkers van leveranciers, opdrachtgevers en overige zakelijke relaties

We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten,(2) om een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

De informatie verwerken we;

 • om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen; (waarom verwerken we persoonsgegevens) dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging
 • op grond van jouw toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

 • naam en contactgegevens;
 • functie;
 • gegevens van het bedrijf waarvoor je werkt of dat je vertegenwoordigt;
 • gegevens om een goede zakelijke relatie met je kunnen onderhouden;
 • gegevens ten behoeve van evenementen en bijeenkomsten.

Wij verzamelen jouw gegevens om;

 • de overeenkomst met jou te kunnen vastleggen, onderhouden en na te komen;
 • met jou te kunnen communiceren;
 • een goede zakelijke relatie met jou te onderhouden, om;
 • je aanbiedingen te kunnen doen, relatiegeschenken te verstrekken en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten;
 • je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je je hiervoor hebt aangemeld (opt-in).
 • om te kunnen factureren;
 • om de kredietwaardigheid te kunnen bepalen;
 • om jou en/of jouw collega’s toegang te verstrekken tot de portal en het accountbeheer in te regelen;
 • voor rapportagedoeleinden (bijvoorbeeld om de juiste persoon de juiste rapportage te verstrekken);
 • jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn;
 • onze dienstverlening te verbeteren.
 

Hoe verzamelen wij jouw gegevens 

 • wij verzamelen 
 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren gegevens van (potentiële) kandidaten, sollicitanten, flexkrachten, interne personeelsleden van HOBIJ, medewerkers van leveranciers, opdrachtgevers en overige  zakelijke relaties om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor het verzameld is. De vereiste bewaartermijn is afhankelijk van de relevantie van de gegevens voor het onderhouden van of vastleggen van onze relatie en bepalen we aan de hand van wet- en regelgeving en eventuele claimrisico’s waarbij het uitgangspunt is dat wij de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Bij potentiële kandidaten, sollicitanten (indien je (nog) niet voor HOBIJ hebt gewerkt) betekent dit dat jouw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) beschikbaar zijn tot twee jaar na het laatste contact indien je niet voor HOBIJ hebt gewerkt.

Bij flexkrachten of interne personeelsleden (indien je voor HOBIJ werkt of hebt gewerkt) betekent dit dat jouw persoonsgegevens beschikbaar zijn tot twee jaar na einde dienstverband. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor HOBIJ.

Mocht je niet meer bemiddeld willen worden, dan kun je dit, indien van toepassing, aangeven bij jouw contactpersoon bij HOBIJ of jezelf uitschrijven door een mail te sturen naar privacy@hobij.nl. Jouw account wordt dan verwijderd en je wordt vervolgens niet meer benaderd en bemiddeld door HOBIJ. Bij inschrijvingen zijn jouw persoonsgegevens nog drie kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving (bij Werving & Selectie is deze periode 24 maanden) in verband met claimrisico’s. Ingeval van flexkrachten en interne personeelsleden worden jouw persoonsgegevens na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving.

In de afgeschermde omgeving zijn jouw gegevens enkel beschikbaar voor HOBIJ onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden jouw gegevens definitief verwijderd.

Indien opdrachtgevers een account in de klantportal hebben, dan zijn persoonsgegevens gerelateerd aan dit account beschikbaar tot twee jaar na de laatste plaatsing.

Wanneer verzamelen we jouw gegevens?

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld als;

 • je onze websites bezoekt of de flex- of klantportal gebruikt;
 • je gegevens invult of achterlaat op onze website;
 • je een account aanmaakt op de website of via de flex- of klantportal;
 • je jezelf inschrijft op één van onze vestigingen; of;
 • je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening of om jou een dienst te verlenen.

Indien HOBIJ niet direct gegevens van je heeft gekregen, verzamelen wij gegevens;

 • van social media, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven of op een andere manier gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Heb je geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om rekening te houden met jouw wens niet door ons benaderd te worden;
 • indien wij persoonlijke informatie ontvangen van, door jou opgegeven referentie contactpersonen;
 • als klanten, waar je bent aangeboden of waar je werkt of gewerkt hebt, persoonlijke informatie over je met ons delen of die jou aanmeldt voor onze dienstverlening; indien dit onderdeel uitmaakt van of voortvloeit uit onze overeenkomst;
 • van leveranciers in het kader van in- en doorleen, in dat geval hebben wij met de leverancier afgesproken dat deze jou informeert en verwijst naar ons privacystatement.

Delen van jouw persoonsgegevens

HOBIJ kan je persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) ontvangers;

 • groepsmaatschappijen die deel uitmaken van HOBIJ;
 • onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens HOBIJ diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen;
 • derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder test, opleidings-, en/of exameninstituten, partijen die klanttevredenheidsmetingen doen o.a. ten behoeve van keurmerken en certificeringen, externe consultants, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties en IT-consultants die onze systemen ontwikkelen en testen);
 • opdrachtgevers waar we jou voor kunnen stellen, waar je via ons aan het werk gaat of bent, of die ons vragen onze dienstverlening in te zetten voor jouw loopbaanbegeleiding, coaching, bemiddeling of outplacement;
 • individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld jouw referentie hebben of geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij, op jouw verzoek, gegevens verstrekken of die ons, op jouw verzoek, informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus;
 • derden aan wie wij gegevens, met jouw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of op jouw verzoek gegevens delen in verband met dataportabiliteit;
 • pensioenfonds, indien van toepassing;
 • overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.

En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?”

HOBIJ is internationaal vertegenwoordigd in diverse EU landen. Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of opgeslagen binnen deze landen. In welke EU landen (buiten Nederland) is HOBIJ gevestigd :

Polen

HOBIJ International Work Force Sp. z o.o. – Opole
Kołłątaja 10/4
45-064 Opole - Polska
T: +48 (0)77 415 32 04
E: opole@hobij.pl

Roemenië

HOBIJ Romania
Str. Mircea cel Batran, nr. 99C,
Etaj 3, Birou 5, Interfon 5
900592, Constanta, Romania
T:  +40 (0)341 452 196
E: aplica@hobij.ro

HOBIJ heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Jouw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of meerdere landen waar HOBIJ gevestigd en/ of vertegenwoordigd is en daar worden verwerkt. Wij geven jouw persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU door waarvan de Europese Commissie van mening is dat jij daar een afdoende mate van bescherming hebt of waar HOBIJ of haar groepsmaatschappijen passende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de privacy van jouw gegevens te waarborgen. Voor vragen hierover zie contactgegevens hieronder.

Jouw rechten

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen voor;

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • rectificatie van je persoonsgegevens;
 • verwijdering van je persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen;
 • beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens;
 • overdracht van je gegevens.

In geval van jouw verzoek, ter bescherming van de persoonsgegevens, zullen wij jouw identiteit moeten kunnen vaststellen.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering.

Voor flexkrachten en opdrachtgevers met een account in de flex- of klantportal;

 • indien je een eigen account hebt, heb je inzage in een groot deel van je persoonsgegevens en kun je als kandidaat, flexkracht of opdrachtgever de gegevens voor het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid) downloaden. Je kunt zelf ook een aantal gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in jouw CV, indien van toepassing, of jouw accountgegevens;
 • als het verwerken van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, heb je ook het recht om jouw toestemming, op enig moment, in te trekken. Het intrekken van jouw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van jouw eerdere toestemming, voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals een overeenkomst of wettelijke verplichting van HOBIJ.

Hieronder de wijze waarop je je toestemming kunt intrekken;

 • als je je hebt opgegeven voor het ontvangen van informatie voor nieuwsberichten, evenementen, alerts of andere berichten, dan kun je je daarvoor afmelden via de afmeldmogelijkheid in de mail die je daarover ontvangt;
 • je kunt via je browser settings voorkomen dat cookies worden geplaatst maar ook kun je te allen tijde jouw cookie instellingen wijzigen of verwijderen van jouw apparaat via de browser instellingen;
 • wil je gegevens wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je opnemen met jouw contactpersoon en/of vestiging van HOBIJ of via privacy@hobij.nl.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, neem dan contact op met jouw contactpersoon en/of vestiging van HOBIJ. Ook kun je via de algemene contactgegevens contact met ons opnemen. Algemene contactgegevens HOBIJ in Nederland:

HOBIJ (Hoofdkantoor)
H. Hartplein 1
5462 EA Veghel

T: +31 (0)413 870 000
E: info@hobij.nl

Indien je klachten hebt dan horen we dat graag, zodat we je verder kunnen helpen en, zo nodig, onze dienstverlening/werkprocessen kunnen aanpassen/verbeteren.

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door HOBIJ, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. Schriftelijk kan dit via privacy@hobij.nl of via het algemene telefoonnummer +31 (0)413 870 000, waarbij je aangeeft dat de vraag / opmerking/ klacht geadresseerd is aan de functionaris voor gegevensbescherming.  Je hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Is er sprake of het vermoeden van een datalek? Bijvoorbeeld, vermoed je verlies of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, laat het ons dan direct weten via privacy@hobij.nl

Bescherming van jouw gegevens

HOBIJ doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Wij doen dat aan de hand van ons informatiebeveiligingsbeleid. Wij hebben daartoe, rekening houdend met de laatste stand van de techniek, fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

Indien er gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens HOBIJ diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is HOBIJ  met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Je dient je ervan bewust te zijn dat je zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van jouw computerapparatuur en/of telefoon en van jouw eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen risico.

Wijzigingen in privacystatement

HOBIJ kan van tijd tot tijd veranderingen, aanvullingen of wijzigingen om uiteenlopende redenen aanbrengen in haar privacystatement. Het meest actuele privacystatement is te allen tijde in te zien op de website. We raden je aan het privacystatement regelmatig na te lezen.

Versie: mei 2018

Deze verklaring voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), die sinds 25 mei 2018 van kracht is.